Nierzetelny świadczeniodawca wykluczony na zawsze ?

2014-03-03

Każdy potencjalny świadczeniodawca ma prawo do składania swoich ofert w postępowaniach konkursowych prowadzonych przez NFZ. Niektóre oferty podlegają jednak odrzuceniu – m.in. oferty potencjalnego świadczeniodawcy, z którym wcześniej z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy, oddział wojewódzki Funduszu rozwiązał umowę w trybie natychmiastowym.

Nie budzi wątpliwości fakt, że ta regulacja słusznie dyskwalifikuje nierzetelnych świadczeniodawców. Należy jednak zwrócić uwagę na brak regulacji prawnej okresu przedmiotowego wykluczenia. Pojawia się więc pytanie czy jest to przypadkowa luka w prawie czy też celowe działanie rygorystycznego ustawodawcy?

Warto zauważyć, że sankcja bezterminowa obecna jest w niewielu przepisach i wiążę się ona z dokonaniem przez jakiś podmiot wyjątkowo rażącego aktu. Regułą jest sankcja terminowa, wykluczająca podmiot na pewien czas. Przykładem mogą być tutaj wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na okres trzech lat wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie czy też możliwość ponownego ubiegania się o zezwolenie na sprzedaż alkoholu po trzech latach od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia ze względu na sprzedaż alkoholu osobom niepełnoletnim. Okres przedawnienia/zatarcia skazania określają również fundamentalne akty prawne tj. Kodeks cywilny i Kodeks karny.

Wydaję się więc, że 3 letni okres wykluczenia byłby także odpowiedni dla regulacji prawnej w zakresie możliwości odrzucenia oferty w postępowania konkursowych prowadzonych przez NFZ.

Drugim aspektem, który budzi wątpliwości, jest zakres terytorialny powyższego wykluczenia. Przepis nie konkretyzuje, czy jeśli z danym świadczeniodawcą oddział wojewódzki rozwiązał kontrakt, oferta tego samego świadczeniodawcy złożona w postępowaniu prowadzonym przez inny oddział wojewódzki NFZ, również podlega odrzuceniu. Dochodzą do nas sygnały, że takie w takich przypadkach zdarza się, iż Fundusz nie dyskwalifikuje nierzetelnego świadczeniodawcy…

 

Wiktoria Ucieklak

Wiktoria Ucieklak

Aplikant Radcowski

Skomentuj ten wpis:

Twój e-mail nie będzie nigdy publikowany lub udostępniany. Pola wymagane zostały oznaczone jako *

Opcja "Wyślij komentarz" służy do podzielenia się swoją opinią w zakresie objętym treścią artykułu. Wysłanie komentarza nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Treść komentarza przed publikacją będzie weryfikowana a jej akceptacja, będzie zależeć od administratora i/lub redaktorów bloga.

Wysyłając dane w formularzu wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji usługi zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Dz. U nr 133 poz.833.

*

*