NFZ ma pieniądze, ale nie potrafi nimi efektywnie dysponować

2016-03-03

Na początku lutego br. NIK przedstawił wyniki kontroli realizacji zadań NFZ w roku 2014. Głównym jej celem była ocena skuteczności działań Funduszu na rzecz poprawy dostępności świadczeń zdrowotnych oraz efektywności wykorzystania środków przewidzianych w planie finansowym NFZ na 2014 r.

Z raportu jednoznacznie wynika, że zwiększanie środków na leczenie nie przełożyło się na poprawę dostępności świadczeń zdrowotnych. Uwagę zwraca fakt, że NFZ poniósł niższe koszty świadczeń zdrowotnych od planowanych aż o 1.178.773.600 zł . Warto zadać sobie pytanie, dlaczego te pieniądze nie zostały rozdysponowane? Czemu, mając na uwadze istniejące zapotrzebowanie, nie przeznaczono ich na zawarcie większej liczby kontraktów z podmiotami leczniczymi bądź zwiększenie wartości już zawartych? Czy NFZ świadomie nie zauważa, istniejącego niedoszacowania w tym zakresie, przejawiającego się coraz liczniejszymi procesami o zapłatę z tytułu tzw. nadwykonań (tj. świadczeń wykonanych ponad limit określony w umowie z Funduszem)?

Wyniki kontroli wskazują, że tylko w 2014 r. NFZ był zobowiązany wypłacić placówkom leczniczym z tytułu przedmiotowych nadwykonań kwotę 847.653.350 zł, z czego ponad 5 mln zł stanowiły same koszty procesu, w tym odsetki za zwłokę. Z drugiej strony, z raportu możemy wyczytać, że 583.767.060 zł pozostało w budżecie Funduszu. Trudno się w takim razie nie zgodzić z NIK, który stwierdził, że te niewykorzystane środki są „efektem niewystarczającego monitorowania realizacji planu finansowego oraz braku skutecznych działań dotyczących zmian warunków kontraktów zawartych ze świadczeniodawcami, w przypadkach, gdy nie byli oni w stanie zrealizować zaplanowanych świadczeń”.

Powyższe jednoznacznie wskazuje, że po pierwsze, wbrew powszechnemu przekonaniu, że tak nie jest, NFZ ma pieniądze. Po drugie, istnieje ogromne zapotrzebowanie na zawieranie większej liczby umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Po trzecie, i najważniejsze, z nieznanych powodów, Fundusz zamiast zawrzeć stosowne umowy i rozdysponować posiadanymi środkami finansowymi, preferuje wypłatę ogromnych kwot na podstawie orzeczeń sądów, po przeprowadzeniu postępowania sądowego, często dwuinstancyjnego i wiążącego się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów.

Wydaje się zatem niezbędne, wprowadzenie stosownych regulacji prawnych, uniemożliwiających jednostkom budżetowym takim jak NFZ rozporządzanie przyznanymi im środkami finansowymi, w całkowitym oderwaniu od bieżącej sytuacji, dodatkowo naruszającym interes państwa i obywateli.
Czy jednak tak się stanie i czy raport NIK, tę kwestię przyspieszy, to się okaże.

Dominika Wesołowska

Dominika Wesołowska

Aplikant Radcowski

Skomentuj ten wpis:

Twój e-mail nie będzie nigdy publikowany lub udostępniany. Pola wymagane zostały oznaczone jako *

Opcja "Wyślij komentarz" służy do podzielenia się swoją opinią w zakresie objętym treścią artykułu. Wysłanie komentarza nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Treść komentarza przed publikacją będzie weryfikowana a jej akceptacja, będzie zależeć od administratora i/lub redaktorów bloga.

Wysyłając dane w formularzu wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji usługi zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Dz. U nr 133 poz.833.

*

*