Nierzetelny świadczeniodawca wykluczony na zawsze ?

2014-03-03

Każdy potencjalny świadczeniodawca ma prawo do składania swoich ofert w postępowaniach konkursowych prowadzonych przez NFZ. Niektóre oferty podlegają jednak odrzuceniu – m.in. oferty potencjalnego świadczeniodawcy, z którym wcześniej z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy, oddział wojewódzki Funduszu rozwiązał umowę w trybie natychmiastowym.

Kontynuuj czytanie

Wiktoria Ucieklak

Wiktoria Ucieklak

Aplikant Radcowski

Stało się… (!)

2014-02-13

Od 1 stycznia 2014 roku obowiązuje Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące kryteriów oceny ofert.

Nowością, oprócz zmian definicji kryteriów oceny ofert: „ciągłość” i „kompleksowość” oraz dodatkowo punktowanych zewnętrznych certyfikatów jakości (certyfikaty systemu zarządzania oraz certyfikaty akredytacyjne Ministra Zdrowia), są także dodatkowe punkty za parametry kontroli zakażeń szpitalnych i antybiotykoterapii. Kontynuuj czytanie

Wiktoria Ucieklak

Wiktoria Ucieklak

Aplikant Radcowski

Co z tą dyrektywą?

Jak wiadomo, 25 października 2013 r. minął termin na implementację przez kraje członkowskie UE, w tym Polskę, dyrektywy 2011/24/UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. Akt ten przyznał obywatelom państw członkowskich prawo uzyskania zwrotu kosztów leczenia poniesionych w innym kraju członkowskim. Do powyższej daty Polska powinna uchwalić odpowiednie przepisy krajowe, które uregulowałyby zasady zwrotu kosztów leczenia obywatelom Polski.

Kontynuuj czytanie

Damian Sawicki

Damian Sawicki

Radca Prawny

Więcej nie zawsze znaczy lepiej czyli im większy zysk NFZ, tym gorsze zarządzanie?

2013-12-23

Wraz z nadchodzącym rokiem jak zwykle pojawia się pytanie dotyczące dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, jak i nadzieja, że przeznaczone przez Narodowy Fundusz Zdrowia środki oraz sposób ich rozdysponowania przyczynią się do zmniejszenia kolejek oczekujących.

Nadzieje te są o tyle uzasadnione, że Fundusz co roku odnotowuje zyski z prowadzonej przez siebie działalności. Bo choć NFZ działalności gospodarczej nie wykonuje, a jego zadaniem jest jedynie rozsądne dysponowanie pochodzącymi ze składek zdrowotnych środkami publicznymi, to wyniku finansowego może pozazdrościć mu niejeden przedsiębiorca. W samym 2012 r. Fundusz wypracował niespełna 300 mln zł zysku. Pytanie zatem, co dzieje się z tymi środkami i dlaczego nie trafiają one do potrzebujących pacjentów?

Kontynuuj czytanie

Marta Bogusiak

Marta Bogusiak

Radca Prawny

120 szpitali przeciw Narodowemu Funduszowi Zdrowia

2013-12-16

Czy NFZ wykorzystuje pozycję monopolisty? Zdaniem 120 szpitali, które reprezentuje nasza Kancelaria – TAK. Ta liczna grupa zdecydowała się w sierpniu bieżącego roku wytoczyć batalię Narodowemu Funduszowi Zdrowia i złożyła zawiadomienie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o podejrzeniu stosowania przez NFZ praktyk ograniczających konkurencję. Kontynuuj czytanie

Wiktoria Ucieklak

Wiktoria Ucieklak

Aplikant Radcowski

Cienka granica pomiędzy informacją a reklamą…

2013-11-15

Coraz więcej podmiotów leczniczych w najróżniejszy sposób reklamuje swoje placówki. W gazetach, na bilbordach czy w Internecie pojawiają się obszerne „informacje” o tym jakie usługi są świadczone w danej przychodni, w jakiej cenie, że najwyższej jakości, przez najlepszy personel… Kontynuuj czytanie

Dominika Wesołowska

Dominika Wesołowska

Aplikant Radcowski